Close Close
Fleet Events
Fleet News

Lexus Car CO2 Calculator

Manufacturer Model Derivative CO2 Band CO2 BIK % BIK Price
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S CVT Sub 100g/km 82 13 21190
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S SNav CVT Sub 100g/km 82 13 22185
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S CVT Sub 100g/km 82 15 21190
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S SNav CVT Sub 100g/km 82 15 22185
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S CVT Sub 100g/km 82 15 22440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 S SNav CVT Sub 100g/km 82 15 23435
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 SE CVT Sub 100g/km 94 13 22690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Advance CVT Sub 100g/km 94 13 24190
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 100g/km 94 13 24690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 100g/km 94 13 26940
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 SE SNav CVT Sub 100g/km 94 13 23685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SNav CVT Sub 100g/km 94 13 25685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 100g/km 94 13 25440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof SNav CVT Sub 100g/km 94 13 26435
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SNav CVT Sub 100g/km 94 13 27935
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav CVT Sub 100g/km 94 13 28685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 100g/km 94 13 27690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS CVT Sub 100g/km 94 13 32235
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier CVT Sub 100g/km 94 13 29690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 100g/km 94 13 30440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Advance Plus CVT Sub 100g/km 94 13 25440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Sport CVT Sub 100g/km 94 15 25440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 SE CVT Sub 100g/km 94 15 22690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Advance CVT Sub 100g/km 94 15 24190
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 100g/km 94 15 24690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 100g/km 94 15 26940
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 SE SNav CVT Sub 100g/km 94 15 23685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SNav CVT Sub 100g/km 94 15 25685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 100g/km 94 15 25440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof SNav CVT Sub 100g/km 94 15 26435
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SNav CVT Sub 100g/km 94 15 27935
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav CVT Sub 100g/km 94 15 28685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 100g/km 94 15 27690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS CVT Sub 100g/km 94 15 32235
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier CVT Sub 100g/km 94 15 29690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 100g/km 94 15 30440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 26685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 28935
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 27435
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 29685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier ACC PCS CVT Sub 100g/km 94 15 31485
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 SE Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 13 24685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 13 26685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 13 28935
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 13 27435
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 13 29685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Sport CVT Sub 100g/km 94 15 24190
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Sport Plus CVT Sub 100g/km 94 15 26690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Advance CVT Sub 100g/km 94 15 25440
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 100g/km 94 15 25940
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SNav CVT Sub 100g/km 94 15 26935
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 100g/km 94 15 26690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof SNav CVT Sub 100g/km 94 15 27685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 27590
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Luxury SRoof Premium SNav CVT Sub 100g/km 94 15 28340
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 100g/km 94 15 26690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SNav CVT Sub 100g/km 94 15 27685
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 28340
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 29090
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 30085
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SNav Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 29335
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 29990
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Lthr CVT Sub 100g/km 94 15 30740
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS CVT Sub 100g/km 94 15 32485
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier CVT Sub 100g/km 94 15 29940
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 100g/km 94 15 30690
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Premier ACC PCS CVT Sub 100g/km 94 15 31735
Lexus CT 200h Hatch 5Dr 200h Hatch 1.8h 136 StopStart EU6 Executive Edition CVT Sub 100g/km 94 15 24190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE CVT Sub 100g/km 97 14 28940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Premium SNav CVT Sub 100g/km 97 14 30935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Parking Sensors CVT Sub 100g/km 97 14 29540
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Premium SNav Parking Sensors CVT Sub 100g/km 97 14 31535
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lthr CVT Sub 100g/km 97 14 30340
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav CVT Sub 100g/km 97 14 29935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav Lthr CVT Sub 100g/km 97 14 31335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Premium SNav Lthr CVT Sub 100g/km 97 14 32335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE CVT Sub 100g/km 97 16 29440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Parking Sensors CVT Sub 100g/km 97 16 30040
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lthr CVT Sub 100g/km 97 16 30840
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav CVT Sub 100g/km 97 16 30435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav Lthr CVT Sub 100g/km 97 16 31835
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Parking Sensors Lthr CVT Sub 100g/km 97 16 31440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav Parking Sensors CVT Sub 100g/km 97 16 31035
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav Park Sensors Lthr CVT Sub 100g/km 97 16 32435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE CVT Sub 100g/km 97 16 29940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lexus SNav CVT Sub 100g/km 97 16 30935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE CVT Sub 100g/km 99 14 29440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Premium Nav CVT Sub 100g/km 99 14 31435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Parking Sensors CVT Sub 100g/km 99 14 30040
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Premium Nav Parking Sensors CVT Sub 100g/km 99 14 32035
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Lthr CVT Sub 100g/km 99 14 30840
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Business Nav CVT Sub 100g/km 99 14 30435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Business Nav Lthr CVT Sub 100g/km 99 14 31835
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Premium Nav Lthr CVT Sub 100g/km 99 14 32835
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Advance CVT Sub 110g/km 101 15 31440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 110g/km 101 15 30940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 110g/km 101 15 32935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lthr CVT Sub 110g/km 101 15 32340
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 101 15 34335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lexus SNav CVT Sub 110g/km 101 15 31935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lexus SNav Lthr CVT Sub 110g/km 101 15 33335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Executive Edition CVT Sub 110g/km 101 15 29940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Executive Edition CVT Sub 110g/km 101 17 30440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 110g/km 101 17 31690
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 110g/km 101 17 33685
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lthr CVT Sub 110g/km 101 17 33090
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 101 17 35085
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lexus SNav CVT Sub 110g/km 101 17 32685
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lexus SNav Lthr CVT Sub 110g/km 101 17 34085
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Advance CVT Sub 110g/km 101 17 32190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Executive Edition CVT Sub 110g/km 101 17 31640
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 110g/km 101 17 35190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 110g/km 101 17 37185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Lexus SNav CVT Sub 110g/km 101 17 36185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Advance CVT Sub 110g/km 101 17 33640
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury CVT Sub 110g/km 103 15 30940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Premium Nav CVT Sub 110g/km 103 15 32935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Lthr CVT Sub 110g/km 103 15 32340
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Premium Nav Lthr CVT Sub 110g/km 103 15 34335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Business Nav CVT Sub 110g/km 103 15 31935
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Business Nav Lthr CVT Sub 110g/km 103 15 33335
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Executive Edition CVT Sub 110g/km 103 15 29940
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Executive Edition CVT Sub 110g/km 104 17 35940
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 110g/km 107 16 32440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 110g/km 107 16 34435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 110g/km 107 16 36695
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lthr CVT Sub 110g/km 107 16 34440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 16 36435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson CVT Sub 110g/km 107 16 35435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Lthr CVT Sub 110g/km 107 16 37435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier ACC PCS AHB LDA CVT Sub 110g/km 107 16 38235
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lexus SNav CVT Sub 110g/km 107 16 33435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lexus SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 16 35435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Sport CVT Sub 110g/km 107 18 30440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 110g/km 107 18 33190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 110g/km 107 18 35185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 35190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 37185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson CVT Sub 110g/km 107 18 36185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 38185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lexus SNav CVT Sub 110g/km 107 18 34185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lexus SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 36185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 110g/km 107 18 37440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier Advanced Safety CVT Sub 110g/km 107 18 38980
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 110g/km 107 18 34190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 110g/km 107 18 38440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 36190
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier Advanced Safety SRoof CVT Sub 110g/km 107 18 39980
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Lexus SNav CVT Sub 110g/km 107 18 35185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Lexus SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 37185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav CVT Sub 110g/km 107 18 36185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 38185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson CVT Sub 110g/km 107 18 37185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Prem SNav Levinson Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 39185
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Sport CVT Sub 110g/km 107 18 32140
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 110g/km 107 18 35440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 110g/km 107 18 37435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Lthr CVT Sub 110g/km 107 18 39435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Lexus SNav CVT Sub 110g/km 107 18 36435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 110g/km 107 18 39690
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 110g/km 107 18 40690
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premier CVT Sub 110g/km 107 18 41690
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premier SRoof CVT Sub 110g/km 107 18 42690
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport CVT Sub 110g/km 109 16 33440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Premium Nav CVT Sub 110g/km 109 16 35435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Premier CVT Sub 110g/km 109 16 38440
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 35740
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Premium Nav Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 37735
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Premium Nav Levinson CVT Sub 110g/km 109 16 36435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Premium Nav Levinson Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 38735
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Premier ACC PCS AHB LDA CVT Sub 110g/km 109 16 39980
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE SNav CVT Sub 110g/km 109 16 33435
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE CVT Sub 110g/km 109 16 31440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 33435
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart SE SNav Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 35430
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Business Nav CVT Sub 110g/km 109 16 34435
Lexus IS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Business Nav Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 36735
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE SNav CVT Sub 110g/km 109 16 33435
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE CVT Sub 110g/km 109 16 31440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 33435
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 SE SNav Lthr CVT Sub 110g/km 109 16 35430
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury CVT Sub 120g/km 113 17 37440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury Levinson CVT Sub 120g/km 113 17 38440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury SRoof CVT Sub 120g/km 113 17 38440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Luxury SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 113 17 39440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Premier CVT Sub 120g/km 113 17 43690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart Premier SRoof CVT Sub 120g/km 113 17 44690
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 120g/km 113 19 36940
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury SNav CVT Sub 120g/km 113 19 37935
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Premium SNav CVT Sub 120g/km 113 19 38935
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 120g/km 113 17 37440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Levinson CVT Sub 120g/km 113 17 38440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 120g/km 113 17 38440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 113 17 39440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 120g/km 113 17 43690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 120g/km 113 17 44690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 120g/km 113 19 38440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury Levinson CVT Sub 120g/km 113 19 39440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 120g/km 113 19 39545
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Luxury SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 113 19 40545
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 120g/km 113 19 45440
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 120g/km 113 19 46545
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport CVT Sub 120g/km 115 18 41690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport Levinson CVT Sub 120g/km 115 18 42690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport SRoof CVT Sub 120g/km 115 18 42690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 115 18 43690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 120g/km 115 18 41690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 120g/km 115 18 42690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 120g/km 115 18 42690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 115 18 43690
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 120g/km 115 20 43190
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 120g/km 115 20 44190
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 120g/km 115 20 44295
Lexus GS 300 Saloon 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 115 20 45295
Lexus NX 300h SUV 2.5h 197 StopStart EU6 S E-CVT Sub 120g/km 116 20 30940
Lexus NX 300h SUV 2.5h 197 StopStart EU6 S SNav E-CVT Sub 120g/km 116 20 31935
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 120g/km 116 20 39440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Premier CVT Sub 120g/km 116 20 42440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SNav CVT Sub 120g/km 116 20 40435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav CVT Sub 120g/km 116 20 41435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 38440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 120g/km 116 20 40440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SNav Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 39435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 42435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 39440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav CVT Sub 120g/km 116 20 41435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav CVT Sub 120g/km 116 20 42435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 40435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson CVT Sub 120g/km 116 20 43435
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 120g/km 116 20 43440
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Premier ACC PCS CVT Sub 120g/km 116 20 43735
Lexus RC 300h Coupe 2.5h 223 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS CVT Sub 120g/km 116 20 44735
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 SE CVT Sub 130g/km 120 21 48440
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 SE E-CVT Sub 130g/km 121 21 32940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury E-CVT Sub 130g/km 121 21 35940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport E-CVT Sub 130g/km 121 21 38190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Premier E-CVT Sub 130g/km 121 21 44190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 SE SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 33935
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 36935
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 36435
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SNav Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 37430
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 39185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 40185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport SRoof E-CVT Sub 130g/km 121 21 39190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 40185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 41185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Premier SRoof E-CVT Sub 130g/km 121 21 45190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SRoof E-CVT Sub 130g/km 121 21 36940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SRoof Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 37435
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SRoof SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 37935
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury SRoof SNav Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 38430
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury Pan Roof E-CVT Sub 130g/km 121 21 36940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury Pan Roof Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 37435
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury Pan Roof SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 37935
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Luxury Pan Roof SNav Convenience E-CVT Sub 130g/km 121 21 38430
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof E-CVT Sub 130g/km 121 21 39190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 40185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof Premium SNav E-CVT Sub 130g/km 121 21 41185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Premier Pan Roof E-CVT Sub 130g/km 121 21 45190
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson E-CVT Sub 130g/km 121 21 41185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Pan Rf Premium SNav Levinson E-CVT Sub 130g/km 121 21 42185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson E-CVT Sub 130g/km 121 21 42185
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 Sport E-CVT Sub 130g/km 121 21 33940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Premier E-CVT Sub 130g/km 121 21 43940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Premier SRoof E-CVT Sub 130g/km 121 21 44940
Lexus NX 300h SUV 4wd 2.5h 197 StopStart EU6 F-Sport Premier Pan Roof E-CVT Sub 130g/km 121 21 44940
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 130g/km 127 22 51440
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 130g/km 127 22 53940
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 Premier CVT Sub 130g/km 127 22 59440
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 Luxury Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 52735
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 55235
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 130g/km 127 22 54940
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport Levinson Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 56235
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport HUD CVT Sub 130g/km 127 22 54935
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport HUD Levinson CVT Sub 130g/km 127 22 55935
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport HUD Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 56230
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport HUD Levinson Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 57230
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 130g/km 127 22 59440
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport Premier Pan Roof CVT Sub 130g/km 127 22 58440
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 313 StopStart EU6 F-Sport Premier SRoof CVT Sub 130g/km 127 22 58440
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Luxury CVT Sub 150g/km 141 23 45305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Luxury Levinson CVT Sub 150g/km 141 23 46305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Luxury SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 46305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Luxury SRoof Levinson CVT Sub 150g/km 141 23 47305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier CVT Sub 150g/km 141 23 51305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier LED Headlights CVT Sub 150g/km 141 23 52155
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 52305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 54655
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier LED Headlights SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 53155
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier LED Headlights ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 55505
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier SRoof ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 55655
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart Premier LED Hlights SRoof ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 56505
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier CVT Sub 150g/km 141 23 51305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 52305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier LED Headlights CVT Sub 150g/km 141 23 52155
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 54655
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier LED Headlights SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 53155
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier LED Headlights ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 55505
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 55655
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier LED Hlights SRoof ACC PCS LKA CVT Sub 150g/km 141 23 56505
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 150g/km 141 23 45305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Luxury Levinson CVT Sub 150g/km 141 23 46305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Luxury SRoof CVT Sub 150g/km 141 23 46305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Luxury SRoof Levinson CVT Sub 150g/km 141 23 47305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier CVT Sub 150g/km 141 25 53805
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 Premier SRoof CVT Sub 150g/km 141 25 54910
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Advance SRoof CVT Sub 150g/km 145 22 48305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Advance Panoramic Roof CVT Sub 150g/km 145 22 48305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart F-Sport CVT Sub 150g/km 145 24 51305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 53305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart F-Sport SRoof CVT Sub 150g/km 145 24 52305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart F-Sport Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 52305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart SE CVT Sub 150g/km 145 24 44305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Luxury CVT Sub 150g/km 145 24 48305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart F-Sport CVT Sub 150g/km 145 24 51805
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Premier CVT Sub 150g/km 145 24 55305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart SE Style CVT Sub 150g/km 145 24 45500
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Luxury Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 49350
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Luxury Style CVT Sub 150g/km 145 24 49500
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart Luxury Style Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 50545
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart F-Sport Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 52850
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart F-Sport Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 52805
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart F-Sport Levinson Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 53850
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Advance SRoof CVT Sub 150g/km 145 24 48305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Advance Panoramic Roof CVT Sub 150g/km 145 24 48305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 SE CVT Sub 150g/km 145 24 44305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Luxury CVT Sub 150g/km 145 24 48305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 150g/km 145 24 51805
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Premier CVT Sub 150g/km 145 24 55305
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 SE Style CVT Sub 150g/km 145 24 45500
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Luxury Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 49350
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Luxury Style CVT Sub 150g/km 145 24 49500
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 Luxury Style Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 50545
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 52850
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 52805
Lexus RX 450 SUV 4wd 3.5h V6 299 StopStart EU6 F-Sport Levinson Pan Roof CVT Sub 150g/km 145 24 53850
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 150g/km 145 24 51305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 53305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 150g/km 145 24 52305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 150g/km 145 24 52305
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport CVT Sub 150g/km 145 26 52805
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson CVT Sub 150g/km 145 26 54910
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport SRoof CVT Sub 150g/km 145 26 53910
Lexus GS 450 Saloon 3.5h V6 345 StopStart EU6 F-Sport Levinson CVT Sub 150g/km 145 26 53805
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 Sport Auto Sub 170g/km 167 30 29140
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 Premier Auto Sub 170g/km 167 30 36140
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Auto Sub 170g/km 167 30 31890
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 Premier Advanced Safety Auto Sub 170g/km 167 30 37680
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Lexus SNav Auto Sub 170g/km 167 30 32885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 Premier Advanced Safety SRoof Auto Sub 170g/km 167 30 38680
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 Premier SRoof Auto Sub 170g/km 167 30 37140
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Premium SNav Auto Sub 170g/km 167 30 33885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 33890
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Auto Sub 170g/km 167 30 32890
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Lexus SNav Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 34885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Lexus SNav Auto Sub 170g/km 167 30 33885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Auto Sub 170g/km 167 30 34885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Premium SNav Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 35885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Auto Sub 170g/km 167 30 34885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 36885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 36885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson Auto Sub 170g/km 167 30 35885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Prem SNav Levinson Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 37885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 34890
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 EU6 F-Sport SRoof Lexus SNav Lthr Auto Sub 170g/km 167 30 35885
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Premier Auto Sub 170g/km 167 30 39390
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Premier SRoof Auto Sub 170g/km 167 30 40390
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 StopStart EU6 Premier Auto Sub 170g/km 167 30 38390
Lexus IS 200 Saloon 2.0T 245 StopStart EU6 Premier SRoof Auto Sub 170g/km 167 30 39390
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Auto Sub 170g/km 168 30 38140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 Premier Auto Sub 170g/km 168 30 41140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 Premier SRoof Auto Sub 170g/km 168 30 42140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 Premier ACC PCS Auto Sub 170g/km 168 30 42435
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 Premier SRoof ACC PCS Auto Sub 170g/km 168 30 43435
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SNav Auto Sub 170g/km 168 30 39135
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Auto Sub 170g/km 168 30 40135
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 37145
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof Auto Sub 170g/km 168 30 39140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SNav Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 38140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 41135
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 38145
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav Auto Sub 170g/km 168 30 40135
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Auto Sub 170g/km 168 30 41135
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof SNav Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 39140
Lexus RC 200t Coupe 2.0T 245 StopStart EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson Auto Sub 170g/km 168 30 42135
Lexus RX 200t SUV 2.0T 238 StopStart EU6 S Auto Sub 190g/km 181 33 41085
Lexus RX 200t SUV 2.0T 238 StopStart EU6 S Lthr Auto Sub 190g/km 181 33 43085
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Auto Sub 190g/km 183 33 39185
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport SNav Auto Sub 190g/km 183 33 40180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Premium SNav Auto Sub 190g/km 183 33 41180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport SRoof Auto Sub 190g/km 183 33 40185
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport SRoof SNav Auto Sub 190g/km 183 33 41180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Auto Sub 190g/km 183 33 42180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Pan Roof Auto Sub 190g/km 183 33 40185
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Pan Roof SNav Auto Sub 190g/km 183 33 41180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Pan Roof Premium SNav Auto Sub 190g/km 183 33 42180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Premium SNav Levinson Auto Sub 190g/km 183 33 42180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport Pan Rf Premium SNav Levinson Auto Sub 190g/km 183 33 43180
Lexus NX 200t SUV 4wd 2.0T 235 EU6 F-Sport SRoof Premium SNav Levinson Auto Sub 190g/km 183 33 43180
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 Luxury Auto Sub 190g/km 189 34 46940
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport Auto Sub 190g/km 189 34 49440
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 Luxury Pan Roof Auto Sub 190g/km 189 34 48235
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport HUD Auto Sub 190g/km 189 34 50435
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport Pan Roof Auto Sub 190g/km 189 34 50735
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport Levinson Auto Sub 190g/km 189 34 50440
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport HUD Pan Roof Auto Sub 190g/km 189 34 51730
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport HUD Levinson Auto Sub 190g/km 189 34 51435
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport Levinson Pan Roof Auto Sub 190g/km 189 34 51735
Lexus RX 200t SUV 4wd 2.0T 238 StopStart EU6 F-Sport HUD Levinson Pan Roof Auto Sub 190g/km 189 34 52730
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Auto Sub 200g/km 199 32 25955
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Premium Nav Auto Sub 200g/km 199 32 27950
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Parking Sensors Auto Sub 200g/km 199 32 26555
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Auto Sub 200g/km 199 32 27455
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Premium Nav Auto Sub 200g/km 199 32 29450
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Premium Nav Parking Sensors Auto Sub 200g/km 199 32 28550
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 28855
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Premium Nav Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 30850
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Premier 17in Alloy Auto Sub 200g/km 199 32 34955
Lexus LS 600 Saloon 4wd 5.0h 445 StopStart Premier CVT Sub 200g/km 199 34 99460
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Premier 17in ACC PCS AHB LDA Auto Sub 200g/km 199 32 36495
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 27355
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Business Nav Auto Sub 200g/km 199 32 26950
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Business Nav Auto Sub 200g/km 199 32 28450
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Luxury Business Nav Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 29850
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Business Nav Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 28350
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 SE Premium Nav Lthr Auto Sub 200g/km 199 32 29350
Lexus LS 600 Saloon 4wd 5.0h 445 StopStart EU6 Premier CVT Sub 200g/km 199 36 99450
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Auto Sub 220g/km 213 35 29805
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Premium Nav Auto Sub 220g/km 213 35 31800
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Premier Auto Sub 220g/km 213 35 34805
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Lthr Auto Sub 220g/km 213 35 32105
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Premium Nav Lthr Auto Sub 220g/km 213 35 34100
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Premium Nav Levinson Auto Sub 220g/km 213 35 32800
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Premium Nav Levinson Lthr Auto Sub 220g/km 213 35 35100
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 Premier ACC PCS AHB LDA Auto Sub 220g/km 213 35 36345
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Business Nav Auto Sub 220g/km 213 35 30800
Lexus IS 250 Saloon 2.5V6 208 F-Sport Business Nav Lthr Auto Sub 220g/km 213 35 33100
Lexus LS 460 Saloon 4.6V8 388 Luxury Auto Sub 250g/km 249 37 71070
Lexus LS 460 Saloon 4.6V8 388 F-Sport Auto Sub 250g/km 249 37 73570
Lexus LS 460 Saloon 4.6V8 388 EU6 Luxury Auto Sub 250g/km 249 37 71055
Lexus LS 460 Saloon 4.6V8 388 EU6 F-Sport Auto Sub 250g/km 249 37 73555
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Auto Sub 260g/km 252 37 59555
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Carbon Auto Sub 260g/km 252 37 67555
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 ACC&PCS Auto Sub 260g/km 252 37 60850
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Carbon ACC&PCS Auto Sub 260g/km 252 37 68850
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Levinson ACC&PCS TV Diff Auto Sub 260g/km 252 37 65350
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 ACC&PCS TV Diff Auto Sub 260g/km 252 37 64350
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Levinson ACC&PCS Auto Sub 260g/km 252 37 61850
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Levinson TV Diff Auto Sub 260g/km 252 37 64055
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 Levinson Auto Sub 260g/km 252 37 60555
Lexus RC F Coupe 5.0V8 477 EU6 TV Diff Auto Sub 260g/km 252 37 63055
Lexus GS F Saloon 5.0V8 477 EU6 Auto Sub 270g/km 260 37 71320
Lexus GS F Saloon 5.0V8 477 EU6 Levinson Auto Sub 270g/km 260 37 72320
Lexus GS F Saloon 5.0V8 477 EU6 SRoof Auto Sub 270g/km 260 37 72425
Lexus GS F Saloon 5.0V8 477 EU6 SRoof Levinson Auto Sub 270g/km 260 37 73425

KWIKcarcost

Car CO2 Emissions Calculator

Calculate CO2 car emissions with the Fleet News CO2 emissions calculator to find the lowest emitting vehicles available on the market today.

The environment is becoming more central to how we do business as more and more companies are looking to reduce CO2 emissions across their fleets.

Here at Fleet News we have a co2 emissions calculator to help businesses calculate their fleet CO2 emissions.

Calculate car co2 emissions today with the Fleet News Car CO2 Emissions Calculator.